Utjecaj komunalnog mulja na produktivnost kukuruza i svojstva tla

Autor:

Kategorija:

spot_img

Istraživanja Chagas i sur. (2021) te Corrêa i sur. (2023) analiziraju upotrebu komunalnog mulja za poboljšanje plodnosti tla i produktivnosti kukuruza, naglašavajući potencijal biougljena i tretiranog mulja kao sredstava održivog upravljanja tlima. Oba istraživanja zajedno naglašavaju važnost integriranog pristupa u primjeni komunalnog mulja i konvencionalnih gnojiva za održivo upravljanje tlima. Pružaju osnovu za daljnja istraživanja o dugoročnim efektima i optimizaciji primjene mulja u poljoprivredi.

Istraživanje: Utjecaj biougljena od komunalnog mulja na rast kukuruza i svojstva tla

Chagas i sur., (2021) proveli su istraživanje koje se bavi utjecajem biougljena dobivenog iz komunalnog mulja na rast kukuruza i kvalitetu tla kroz petogodišnji period trajanja pokusa. Dobiveni biougljen primijenjen je u dva različita tretmana temperature pirolize (300°C i 500°C) te je kombiniran s mineralnim gnojivima (NPK) kako bi se spriječilo smanjenje plodnosti tla i prinosa kukuruza. Istraživanje je postavljeno na principu randomiziranog blok dizajna s četiri ponavljanja za svaki tretman.

Primjena komunalnog mulja rezultirala je povećanjem ukupnog dušika (N) i dostupnog fosfora (P) u tlu, ali nije znatno utjecala na pH vrijednost tla niti na dostupnost kalija (K). Važno je istaknuti da se kombinacija mulja s NPK gnojivom pokazala najučinkovitijom u osiguravanju potrebnih hranjiva za kukuruz, što je dovelo do prosječnog povećanja prinosa zrna na 16% u odnosu na tretmane koji su koristili samo mulj. Autori navode da značajan utjecaj biougljena (dobivenog iz komunalnog mulja) uključuje poboljšanje dostupnosti hranjiva, osobito fosfora, s rezidualnim učinkom od najmanje tri godine.

Istraživanje potvrđuje potencijal korištenja komunalnog mulja kao sredstva za poboljšanje plodnosti tla i prinosa usjeva, s posebnim naglaskom na njegovu ulogu u dugoročnom obogaćivanju tla hranjivim tvarima. Kombinirana upotreba komunalnog mulja s konvencionalnim mineralnim gnojivima predstavlja obećavajući pristup održivom upravljanju tlima u poljoprivredi, s mogućim pozitivnim implikacijama za sigurnost hrane i upravljanje otpadom.

Promjena karakteristika zrna kukuruza aplikacijom otpadnog mulja kao gnojiva

Corrêa i sur., (2023)provodi istraživanje u svrhu pronalaska potencijalne upotrebe tretiranog komunalnog mulja kao sredstva za poboljšanje tla i produktivnosti kukuruza u Brazilu, gdje ograničavajući faktor u uzgoju predstavljaju kisela tla s niskim sadržajem dostupnih hranjivih tvari. Autori navode da primjena povećane stope komunalnog mulja pozitivno utječe na produktivnost te povećava sadržaj proteina i lipida u zrnu, iako negativno utječu na sadržaj ugljikohidrata u zrno, što se može pripisati nedostatnoj dostupnosti kalija u tlima nakon primjene komunalnog mulja. Rezultati ukazuju na važnost uravnoteženja primjene hranjiva kroz kombinaciju komunalnog mulja i konvencionalnih gnojiva kako bi se zadovoljile potrebe biljaka i minimizirali potencijalni negativni utjecaji na kvalitetu zrna. 

Primjena komunalnog mulja na tlo pokazala se kao obećavajuća praksa za poboljšanje plodnosti tla i produktivnosti kukuruza u Brazilu. Međutim, za maksimiziranje koristi ključno je uravnotežiti primjenu komunalnog mulja s dodatkom kalcija, magnezija i kalija. 

Literatura

Chagas, J. K. M., Figueiredo, C. C. de, & Paz-Ferreiro, J. (2021). Sewage sludge biochars effects on corn response and nutrition and on soil properties in a 5-yr field experiment. Geoderma, 401(April). https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115323

Corrêa, R. S., Barbosa, J. Z., Poggere, G. C., Magri, E., & de Oliveira, S. A. (2023). Grain and Foliar Nutritional Responses of Corn (Zea mays L.) to Sewage Sludge Soil Application. Waste and Biomass Valorization, 14(8), 2629–2641. https://doi.org/10.1007/s12649-023-02037-3

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci