Novine koje nam donosi novi Zakon o gnojidbenim proizvodima

Autor:

Kategorija:

spot_img

Uredba (EU) 2019/1009 od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržište te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003. stupila je na snagu u srpnju 2022. godine. Ovom Uredbom regulira se stavljanje na tržište gnojidbenih proizvoda s oznakom CE. S obzirom da je Republika Hrvatska danom pristupanja Europskoj uniji preuzela obvezu uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, potrebno je, kroz implementaciju novog Zakona o gnojidbenim proizvodima omogućiti adekvatnu i pravodobnu provedbu spomenute Uredbe kao i postaviti pravila za plasiranje neusklađenih gnojidbenih proizvoda na tržište utvrđena na nacionalnoj razini.

U razdoblju od 26. svibnja do 9. lipnja 2022. godine Ministarstvo poljoprivrede objavilo je predmetni nacrt prijedloga Zakona na središnjem državnom portalu e-savjetovanja u svrhu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. S obzirom da na navedeni nacrt nije bilo komentara i primjedbi, početkom srpnja iste godine Vlada je na sjednici prihvatila prijedlog navedenog zakona te ga uputila na donošenje Hrvatskom saboru.

Kako bismo bolje razumjeli smisao ovog zakona i njegovih odredbi te promjene koje će unijeti u hrvatsku poljoprivredu, potrebno je definirati nekoliko ključnih pojmova koje on koristi:

  • gnojidbeni proizvod je tvar, smjesu, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se primjenjuje ili je namijenjen primjeni na biljkama ili njihovoj rizosferi, ili na gljivama ili njihovoj mikosferi, ili koji je namijenjen da sačinjava rizosferu ili mikosferu, samostalno ili pomiješan s drugim materijalom, radi opskrbe biljaka ili gljiva hranjivima ili poboljšavanja učinkovitosti njihove ishrane
  • nojidbeni proizvod EU-a podrazumijeva isto značenje uz jednu razliku, a ta je da nosi oznaku CE kada se stavlja na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske 
  • oznaka CE je oznaka kojom proizvođač označuje da je gnojidbeni proizvod EU-a u skladu s pravno obvezujućim aktima Europske unije o usklađivanju kojima se propisuje njezino stavljanje na tržište
  • tehnička specifikacija predstavlja dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje moraju ispuniti gnojidbeni proizvod EU-a, postupak njegove proizvodnje ili metode njegova uzorkovanja i analize.

Ministarstvo poljoprivrede se ovim zakonom obvezuje, između ostaloga, uspostaviti i voditi Upisnik gnojidbenih proizvoda koji će biti u elektronskom obliku, a njegov sadržaj bit će javno dostupan i objavljen na službenim stranicama Ministarstva. Međutim, u navedeni Upisnik upisivat će se svi gnojidbeni proizvodi koji nisu EU gojidbeni proizvodi te će isti morati ispunjavati iste uvjete kao i gnojidbeni proizvod EU-a.

Svakako je ovdje bitno napomenuti i da se odredbe ovoga Zakona neće primjenjivati na gnojidbene proizvode namijenjene izvozu u treće zemlje te gnojidbene proizvode koji se koriste u znanstveno – istraživačke svrhe u za to potrebnim količinama. 

Također, bitno je za istaknuti da će stupanjem na snagu novog Zakona prestati važiti Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla („Narodne novine“, br. 163/03, 40/07, 81/13, 14/14 i 32/19) i Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima („Narodne novine“, br. 81/13 i 32/19). Gnojidbeni proizvodi koji su proizvedeni i stavljeni na tržište RH oslanjajući se na njihove temelje, ali i sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom, a nastali su postupkom oporabe otpada, moći će ostati na tržištu najkasnije 6 mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona, ili, poštujući rok njihove uporabe, ukoliko je kraći od krajnjeg navedenog roka. 

Međutim, sukladno Uredbi (EU) 2019/1009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019.

o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i njenom Prilogu II. (Kategorije sastavnih materijala (CMC-ovi)), gnojidbeni proizvod EU-a sastoji se isključivo od sastavnih materijala koji su u skladu sa zahtjevima za jednu ili više CMC-ova navedenih u ovom Prilogu. Sastavni materijali i materijali koji se upotrebljavaju u njihovoj proizvodnji ne sadrže nijednu od tvari za koje su maksimalne granične vrijednosti navedene u Prilogu I. u količinama koje bi ugrozile usklađenost gnojidbenog proizvoda EU-a s primjenjivih zahtjeva tog Priloga.

Neke od kategorija podrazumijevaju i oporabljeni materijal visoke čistoće pod kojim se, između ostaloga, navodi i otpad nastao iz komunalnih otpadnih voda i mulja koji nema opasna svojstva navedena u Prilogu III. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva.

Stoga se daje zaključiti kako mulj i komunalne otpadne vode koje nemaju opasna svojstva mogu biti sastavnica gnojidbenog proizvoda EU-a ukoliko sadržavaju oporabljeni materijal visoke čistoće, tj. amonijeve soli, sulfatne soli, fosfatne soli, elementarni sumpor, kalcijev karbonat ili kalcijev oksid, ili njihove smjese, čistoće od najmanje 95 % suhe tvari materijala.

SAVJETODAVNI PARTNER

Pročitajte više

Povezani članci